Vedtægter for B3B Basket

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er B3B (Be 3 Basket), og den er stiftet 27. februar 2021
Stk. 2: Foreningens hjemsted og værneting er Københavns Kommune.

§2 Formål
Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form af basketball.
Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter.
Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.
I klubben lægges vægt på fair play, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på og uden for banen mv. Det er klubbens ønske, at disse skrevne og uskrevne etiske spilleregler bliver eksponeret i vores idræt, så der sendes de rigtige signaler til børn og unge.
Dette indebærer, at spillere, trænere, ledere, dommere og forældre skal være deres ansvar bevidst som positive rollemodeller.

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer
Stk. 1: Foreningen kan være tilsluttet DGI og DBBF under Danmarks Idrætsforbund
og vil være underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.
Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder.
Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer.
Stk. 3: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.
Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7, stk. 4.
Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.
Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemskabet gælder fra, at bestyrelsen har oprettet det.
Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse
herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt
for generalforsamlingen af den, der har fået afslag.
Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.
Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

 

§ 5 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige
kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent
for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.
Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.
Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at
være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

 

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller
kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis
vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

 

§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og/eller ved e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse.

Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag.

Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag,
som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. 

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert
medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Stk. 11: Generalforsamlingen afholdes fysisk, men der kan dog stemmes pr. brev i særlige tilfælde.

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen – i alt
  1. Valg af formand (i lige år)
  2. Valg af kasserer (ulige år)
  3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – to i lige år og 1 i ulige
   år.
  4. Valg af én suppleant i lige år og en i ulige år
 7. Valg af en revisor
 8. Eventuelt

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

 

§ 10 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen består af fem medlemmer, en formand, en kasserer samt yderligere tre medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. I lige år vælges formand og to medlemmer og i ulige år vælges kasserer og et medlem. Én suppleant vælges hvert år for to år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

§ 11 Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab/årsrapport. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.
Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner.
Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 12 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 25.000 Dkr. skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2: Kassereren har fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen – det vil bl.a. sige at modtage indbetalinger og udgifter til betaling.
Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser med mindre der er handlet i strid med dansk lovgivning.

§ 13 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 14 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på af hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag, d. 27. februar 2021.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag, d. 27. februar 2021.

 

Signeret

Flemming Riedel
Dirigent