Vision

B3B er en klub for alle, med et særligt fokus på nybegyndere, der drømmer om at spille basket

English below

En ny basketklub i København:

B3B Basket er en ny klub, der startede i 2021. Visionen er at tilbyde hold for alle niveauer, køn og aldersgrupper og inkludere flere i det danske basketballmiljø. Vi hører til i Brønshøj og Nordvest men har også basketball hold i Sydhavnen, Valby, Indre By og Amager.

Basketball bliver mere og mere populært, og der er mange børn, der står på venteliste i Københavns klubber. Da vi er en helt ny klub, har vi plads til rigtig mange på vores hold. Vi håber på at inkludere en masse børn, som drømmer om at spille basket, i vores forening.

Plads til både nybegyndere og øvede:

Vi lægger et stort fokus på at introducere nybegyndere i alle aldre til sporten. Det er aldrig for sent at starte til noget nyt, og vi bestræber os på at inspirere og motivere folk, så de forelsker sig i basket. Vi er en breddeklub med stort B. Dog har vi også hold for øvede spillere, der gerne vil konkurrere på et højt niveau.

Basket for piger og kvinder:

I B3B fokuserer på de målgrupper, der hidtil har haft mangel på træningsmuligheder, herunder nybegyndere samt piger og kvinder. I sæsonen 22/23 er vi stolte af at have 7 aktive pige- og kvindehold.

Aktiviteter i B3B Basket:

Vi er en basketklub, der tilbyder ugentlige træninger og mulighed for at spille kampe. Derudover holder vi ofte basketcamps, fx Feriecamp, hvor der er gratis aktiviteter for alle børn.

Vi elsker basketball, og derfor kan man ofte møde os til basketrelaterede begivenheder rundt omkring i København. Eksempelvis underviste vi i basket under EM på Ofelia Plads og var med som frivillige til Game Finals.

Vi afholder derudover vores egne arrangementer. I 2021/2022 arrangerede vi en turnering for kvindelige nybegyndere, der gav kvinder med minimal erfaring med basketball mulighed for at spille en rigtig basketkamp. Vi har derudover arrangeret gratis udendørs træning for børn under COVID-19 nedlukningerne. Under samme periode afholdt vi et basketball-løb med en rute på 10 km rundt i hele København.

Vi har et stærkt fællesskab og afholder ofte sociale arrangementer på tværs af holdene. Vi bestræber os på at være en forening, hvor alle føler sig velkomne, uanset niveau, køn og alder.

Områder med mangel på basket:

Vi mener at der ikke kan eksistere nok forskellige muligheder for at spille basket. Derfor forsøger vi løbende at identificere lokalområder, hvor der mangler et baskethold, og oprette et i vores forening. Vi har eksempelvis opstartet det første baskethold for voksne i Sydhavnen. Selvom vi primært hører til i Brønshøj og Nordvest, har vi sattelithold andre steder i København, hvor der hidtil ikke har været andre muligheder for at g til basket.

Ildsjælene bag B3B Basket:

Vi er stolte af at have én af Danmarks mest velkendte baskettrænere, Ugis Promolds, som træner i vores klub. Under COVID-19 nedlukningen startede han med at lave online-træninger, og nu laver han træningsvideoer på Tiktok og Instagram (@upromotraining). Der er rigtig mange børn, der følger med i hans videoer og på denne måde bliver inspirerede til at træne mere basket.

Derudover er vi stolte af at have en hårdtarbejdende bestyrelse, der primært består af unge kvinder, som har mange års erfaring med basket og kan bruge deres erfaringer på at skabe bedre muligheder for at piger og kvinder kan spille basket.

Kom og vær med:

Vi glæder os til at se dig til en prøvetræning. Du kan altid skrive eller ringe til os, hvis du har spørgsmål. Send os gerne en mail på kontakt@b3b.dk eller skriv til os på Facebook eller Instagram.
Facebook: https://www.facebook.com/B3Basket/
Instagram: https://www.instagram.com/b3basket/ & https://www.instagram.com/upromotraining/

A new basketball club in Copenhagen:

B3B Basketball is a new club that started in 2021. The club’s purpose is to offer teams for all levels, genders, and age groups and include more people in the Danish basketball community. We are based in Brønshøj and Nordvest but also have basketball teams in Sydhavnen, Valby, Central Copenhagen and Amager.

Basketball is becoming more popular in Denmark, and there are many children on waiting lists for clubs in Copenhagen. Since we are a brand new club, we have room for a lot of players on our teams. We hope to include many children who dream of playing basketball onto the court in our club.

A club for both beginners and experienced players:

We focus on introducing beginners of all ages to the sport. It’s never too late to start something new, and we strive to inspire and motivate people so they fall in love with basketball. We are a club for all skill levels, whether it’s beginner basketball or high level basketball.

Basketball for expats in an international environment:

B3B is the club for expats! We have a large international basketball community, and all the coaches teach in English, so everybody can join. Expats who have just moved to Denmark and want to make new friends through basketball have the opportunity to do so in B3B.

Basketball for girls and women:

We focus on groups that have had a lack of training opportunities, including beginners, as well as girls and women. In the 22/23 season, we are proud to have 7 active teams for girls and women.

Activities in B3B Basketball:

We are a basketball club that offers weekly training sessions and the opportunity to play games. Additionally, we often facilitate basketball camps.

We love basketball, and therefore you can often meet us at basketball-related events around Copenhagen, for example at Ofelia Plads during the soccer World Cup or at Game 3×3 Finals.

We also host our own events. In 2021/2022, we organized a tournament for female beginners, which gave women with minimal basketball experience the opportunity to play a real basketball game. We have also arranged free outdoor training sessions for children during COVID-19 lockdowns. During the same period, we hosted a basketball run with a route of 10 km around Copenhagen.

We have a strong community and often have social events across teams. We strive to be a community where everyone feels welcome, regardless of their level, gender, or age.

Areas with a lack of basketball:

We believe that there can never be enough different opportunities to play basketball. Therefore, we continuously try to identify local areas where there is a lack of a basketball team and establish one in our club. For example, we started the first basketball team for adults in Sydhavnen. Although we primarily belong to Brønshøj and Nordvest, we have satellite teams in other parts of Copenhagen.

The driving forces B3B Basketball:

We are proud to have one of Denmark’s most well-known basketball coaches, Ugis Promolds, training in our club. During the COVID-19 lockdown, he started doing online training sessions, and now he creates training videos on Tiktok and Instagram (@upromotraining). He inspires many through his viral basketball videos.

Additionally, we are proud to have a hard-working board consisting mainly of young women who have many years of experience with basketball and can use their experiences to create better opportunities for girls and women to play basketball.

Come and join us:

We look forward to seeing you at a trial training session. Email us at kontakt@b3b.dk or social media:
Facebook: https://www.facebook.com/B3Basket/
Instagram: https://www.instagram.com/b3basket/ & https://www.instagram.com/upromotraining/